Voucher badawczy dla rozwoju przedsiębiorstw

Voucher badawczy wyjaśniamy, w jaki sposób ośrodki badawcze współpracują z przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi.

Voucher badawczy

Witaj na stronie poświęconej wzajemnym zależnościom między nauką a światem biznesu. Zależności te są czymś oczywistym w realiach wolnorynkowych, wymuszających niejako na ośrodkach badawczych współpracę z przedsiębiorstwami. Działalność uczelni publicznych jest finansowana z budżetu państwa, ale to nie jedyne źródło dotacji. Są jeszcze granty przyznawane przez samorządy, agencje państwowe, organizacje międzynarodowe, związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia oraz prywatne firmy.

Voucher badawczy bierze pod lupę przede wszystkim wpływy pochodzące od prywatnych firm. W naszym serwisie znajdziesz informacje na temat przeszłych, bieżących i planowanych projektów współpracy między konkretnymi jednostkami naukowymi a spółkami zainteresowanymi zakupem usług badawczych.

Celem tego projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów zapoczątkowała proces transferu technologii i zachęciła podmioty gospodarcze do wdrażania innowacji.

Obecnie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy powstaje coraz więcej tego typu przedsięwzięć. Ośrodki akademickie przeobraziły się w swego rodzaju dostawcę usług badawczych dla firm chcących się rozwijać i wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne do swojej działalności. To zjawisko eskaluje i niezależnie od tego, co na ten temat sądzimy, pozostaje faktem.

Etos niezależnego w swoich badaniach naukowca odchodzi stopniowo w zapomnienie, a nauka staje się coraz bardziej służebna wobec interesów wielkich korporacji. To niezwykle interesujący temat, któremu zdecydowaliśmy się poświęcić łamy Vouchera badawczego. Zachęcamy do lektury artykułów i śledzenia aktualności.

Jakie są zadania jednostki badawczo-rozwojowej?

Do zadań jednostki badawczo-rozwojowej należy wymyślanie nowych pomysłów, testowanie prototypów, wprowad

Jak promować naukę wśród społeczeństwa?

Nauka jest systematycznym przedsięwzięciem, które buduje i porządkuje wiedzę w formie sprawdzalnych wyja

Dofinansowanie przedsięwzięć badawczych - czy warto się o nie starać?

Ubiegając się o środki na finansowanie badań, należy skorzystać z biznesplanu. Obejmuje on określenie c

Funkcjonowanie agencji rozwoju regionalnego

Głównym celem agencji rozwoju regionalnego jest pomoc lokalnym gospodarkom poprzez zapewnienie im środków