Najważniejsze dokumenty wykorzystywane podczas tworzenia sprawozdania finansowego

Dodane przez użytkownika @voucherbadawczy.pl - 21-05-22

Jakie dokumenty wchodza w sklad sprawozdania finansowego?

Sprawozdania finansowe pomagają określić poziom płynności finansowej firmy, mierzą jej ogólne wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne. Oceny te są niezbędne do celów analizy.

Analiza aktywów i pasywów

Proces analizowania aktywów i pasywów firmy w celu określenia jej kondycji finansowej, to jedno z podstawowych zadań sprawozdania finansowego.

Analizę tę przeprowadza się za pomocą różnych obliczeń, takich jak kapitał obrotowy, wskaźnik bieżący, wskaźnik szybki, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego itp.

Analiza zadłużenia

Analiza zadłużenia to proces polegający na analizie sprawozdań sporządzanych przez organizację w celu ustalenia, na ile jej zobowiązania z tytułu zadłużenia są stabilne. Zazwyczaj odbywa się to poprzez badanie przepływów pieniężnych i ustalanie, czy wystarczy pieniędzy na potrzeby firmy przy jednoczesnym zarządzaniu zobowiązaniami wobec wierzycieli.

Analitycy zadłużenia badają również marże na przychodach i kosztach, stopy procentowe oraz to, czy podjęto jakiekolwiek nowe zobowiązania finansowe, które mogą mieć wpływ na przyszłe zadłużenie (np. umowy leasingowe).

Analiza rentowności

Analiza rentowności to raport oceniający wyniki inwestycji poprzez porównanie przychodów, kosztów i wydatków. Analiza rentowności może być przeprowadzana na podstawie marży brutto lub dochodu netto (zysku).

W niektórych przypadkach analizę rentowności przeprowadza się przed dokonaniem inwestycji, aby ustalić, czy przyniesie ona zyski.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to zestawienie, które pokazuje, ile pieniędzy przedsiębiorstwo zarobiło lub straciło w danym okresie.

Typowe przedsiębiorstwo dokonuje co najmniej dwóch rodzajów zapisów w rachunku zysków i strat: przychody, czyli dochody uzyskane ze sprzedaży klientom, oraz koszty, czyli koszty poniesione w związku z uzyskaniem tych dochodów. Różnica między tymi dwiema większymi liczbami daje zysk (lub stratę) netto za dany okres.

Analiza poziomu kapitałów własnych

Kapitał własny to metoda księgowania wartości aktywów, zobowiązań i kapitału własnego organizacji w czasie. Jednym z równań pozwalających to obliczyć może być.

Kapitał własny = Aktywa - Pasywa + Wartość netto