Znaczenie sektora badawczo-rozwojowego dla gospodarki

Dodane przez użytkownika @voucherbadawczy.pl - 05-03-22

Sektor badawczo-rozwojowy w gospodarce

Wydajność sektora badawczego jest miarą jego produktywności. Można ją mierzyć za pomocą wielu różnych parametrów, ale najczęściej mierzy się produkt ekonomiczny na jednostkę nakładu lub stosunek ceny do wydajności (tj. stosunek korzyści do kosztów).

Efektywność sektora badawczego

Efektywny sektor badawczy to taki, który wytwarza wysokiej jakości prace, generuje nową wiedzę i innowacje. Efektywność sektora badawczego wpływa na zdolność danego kraju do tworzenia miejsc pracy w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Ma również wpływ na wskaźniki wzrostu gospodarczego na całym świecie, a także na poziom umiejętności naukowych wśród ludności na całym świecie.

Finansowanie sektora badawczego

Sektor badawczy jest finansowany z różnych źródeł, w tym z dotacji i składek, czyli darowizn przekazywanych uczelni przez absolwentów lub innych dobroczyńców. Środki te mogą również pochodzić z dotacji na konkretne projekty, przyznawanych w odpowiedzi na wnioski składane w drodze konkursu.

Proces finansowania może być scentralizowany w jednym specjalnym biurze lub zdecentralizowany w różnych działach instytutu lub sieci instytutów. Istnieje wiele różnych rodzajów i klasyfikacji funduszy, które są wprowadzane do systemu budżetowego danej instytucji.

Wspieranie sektora badawczego

Podstawę tego sektora stanowią uniwersytety i instytuty badawcze. Wiedza zdobyta w tych instytucjach jest następnie wykorzystywana do opracowywania technologii, które z kolei napędzają działalność gospodarczą i pomagają tworzyć zdrowe społeczeństwo dla wszystkich, a także zmniejszać zależność od paliw kopalnych.

Badania pomogą znaleźć sposoby na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych przez samochody, zwiększenie wydajności upraw, dzięki czemu będziemy mogli wyżywić więcej ludzi przy mniejszym zużyciu zasobów, zapewnienie czystych źródeł wody pitnej na całym świecie, a jednocześnie pomoc w ratowaniu zagrożonych gatunków, takich jak pandy, czy zapewnienie bezpiecznych leków poprzez opracowanie nowych leków leczących malarię.

Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce

Sektor badań i rozwoju w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się sektorów. Rząd stosuje różne programy promujące badania naukowe, w tym zachęty podatkowe dla firm zaangażowanych w działalność innowacyjną, granty i dotacje dla indywidualnych naukowców lub uczelni, a także inicjatywy finansowe, takie jak Centra Doskonałości (COE). COE są często określane angielskim akronimem "COPs".

Wspierają one konkretne dziedziny, takie jak nanotechnologia czy biotechnologia, poprzez współpracę między instytucjami akademickimi prowadzącymi badania z zakresu nauk podstawowych a partnerami przemysłowymi specjalizującymi się w opracowywaniu nowych produktów w oparciu o tę wiedzę naukową.

Sektor badawczo-rozwojowy a innowacyjność

Sektor badań i rozwoju to ta część firmy lub organizacji, która zajmuje się opracowywaniem nowych produktów. Zajmuje się również badaniem innych możliwości, które mogą zwiększyć efektywność organizacji, np. opracowywaniem nowych procedur, aby nadążyć za postępem technologicznym w danej dziedzinie. Dział innowacji można podzielić na dwie części:

  • Rozwój nowych produktów - zespół w tym dziale może opracowywać prototypy dla innowacyjnych pomysłów, aby stworzyć coś, czego klienci nigdy wcześniej nie widzieli
  • Innowacje procesowe - zespoły te są odpowiedzialne za wprowadzanie zmian lub ulepszeń do aktualnego modelu biznesowego, które mogą prowadzić do większej wydajności niż dotychczas.

Funkcjonowanie sektora badawczo-rozwojowego w Polsce

Polski rząd dużo inwestuje w rozwój nauki i technologii. Proces ten jest nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które priorytetowo traktuje finansowanie projektów badawczo-rozwojowych uznanych za obarczone dużym ryzykiem lub przynoszące znaczące korzyści ekonomiczne. System ten nagradza tych, którzy mają odwagę próbować nowych rzeczy, a także wspiera ich, aby mogli kontynuować pracę, jeśli zakończy się ona sukcesem.

Wspieranie sektora badawczo-rozwojowego przez rząd

Rząd ma żywotny interes w sektorze badań i rozwoju. Jednym z powodów jest to, że rozwój nowych technologii daje wskazówki, co będzie popularne w przyszłych latach, co ułatwia producentom odpowiednie planowanie. Innym powodem jest to, że wiele nowo powstających branż jest uzależnionych od finansowania badań i rozwoju przez rządy lub prywatnych inwestorów na wczesnych etapach rozwoju.

Bez tego wsparcia firmy te mogą nigdy nie osiągnąć dojrzałości, ponieważ nie byłoby wystarczającego kapitału, aby sfinansować ich początkowy etap rozwoju.

Sektor badawczo-rozwojowy a innowacyjność gospodarki

Sektor badawczo-rozwojowy w znacznym stopniu przyczynia się do innowacyjności gospodarki. Wykazano, że nakłady na badania i rozwój w danym kraju mają znaczenie dla jego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza gdy inne czynniki są stałe.

Związek między inwestycjami w badania i rozwój a PKB został również zaobserwowany w międzynarodowych porównaniach między krajami w czasie, gdzie stwierdzono, że wyższe wskaźniki wydatków publicznych na badania były skorelowane z szybszym tempem wzrostu dochodu na mieszkańca