Podsumowanie realizacji projektu "Voucher Bad...

Od 1 stycznia 2013 r. do 30.09.2015r. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  realizował projekt „Voucher badawczy”, który stanowił kontynuację „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy”.  Projekt był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii). Jego celem był wzrost poziomu współpracy firm z sektora MSP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim. 
Przewidziano tu następujące formy wsparcia:

- voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową z wartością wsparcia do 40 000 zł, 

-  voucher na kontynuację współpracy - z wartością wsparcia do do 80 000 zł; - voucher kooperacyjny, oferujący wsparcie do 400 000 zł (intensywność do 90%). 
Voucher kooperacyjny mógł być realizowany jedynie w oparciu o „przedsięwzięcie badawcze partnerskie”, tj. określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3 niezależnych przedsiębiorców działających wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego lub zmierzające do utworzenia takiej struktury. Wyodrębnienie tego typu vouchera kooperacyjnego zachęciło przedsiębiorców do tworzenia partnerstw badawczych. Podobnie, jak w poprzednim programie, wsparcie udzielane było  w postaci vouchera stanowiącego bezzwrotną dotację i przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 
W ramach projektu „Voucher badawczy” przeprowadzono łącznie 4 konkursy dla MŚP (nabory wniosków). W ramach całkowitej wartości projektu wyodrębniono środki o wartości 8 mln zł  stanowiące łączną alokację przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięć badawczych wyłonionych w konkursach organizowanych dla MŚP. Przedsiębiorcy złożyli  477 wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć badawczych. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców wsparciem objął 127 podmiotów  gospodarczych, które podjęły się realizacji 124 przedsięwzięć badawczych. Aż 64%  beneficjentów stanowili mikroprzedsiębiorcy, 20% mali przedsiębiorcy, a 16% - średni  przedsiębiorcy.  Założonym oddziaływaniem projektu było pobudzenie innowacyjności w regionie kujawsko – pomorskim oraz  zwiększenie zainteresowania mikro, małych i średnich  przedsiębiorców wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii. W projekcie  dążono do  zbudowania trwałych relacji przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, często  wynikających z planów działania powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów. 
W III kwartale 2015 roku “Pracodawcy Pomorza I Kujaw” Związek Pracodawców przeprowadził badanie ewaluacyjne wśród 100 beneficjentów projektu „Voucher badawczy”. Respondenci uznali, że projekt „Voucher badawczy”  wpłynął pozytywnie na wywołanie pozytywnych zmian  w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego. Jak czytamy w raporcie „Ewaluacja projektu Voucher badawczy”: Badanie wykazało, że dla niektórych  ankietowanych ceny usług badawczo-rozwojowych są zaporowo wysokie i gdyby nie możliwość skorzystania z bezzwrotnego finansowania zewnętrznego, nie byliby skłonni ponieść ryzyka inwestycyjnego dla opracowania innowacyjnego produktu czy procesu. Dodatkowo projekt pozwolił na nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi bez ryzyka finansowego dla przedsiębiorców i wskazał, że taki charakter współpracy daje możliwość wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. Projekt pomógł w praktyce potwierdzić założenia teoretyczne planowanych innowacyjnych wyrobów i usług, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą udoskonalić ofertę dla klientów popartą wynikami badań.  Projekt  w rzeczywisty sposób przybliża współpracę przedsiębiorców i jednostek naukowych, przynosząc korzyści dla obu stron. Należy podkreślić, że przeważająca większość ankietowanych deklarowała, że realizowane przedsięwzięcie badawcze może prowadzić do stałej współpracy z jednostką naukową. Respondenci uznali, że taka forma wsparcia jak „Voucher badawczy” stymuluje innowacyjność firm i aktywność jednostek naukowych. Ponadto przyczynia się do opracowania wielu innowacyjnych produktów i procesów mających szansę konkurowania na lokalnych i pozalokalnych rynkach. Skorzystanie przez przedsiębiorców z instrumentów wsparcia typu Voucher badawczy może wywołać efekt zachęty do inwestowania w innowacyjne rozwiązania. Niektórzy respondenci wskazali, że Voucher badawczy miał również  wpływ na tworzenie powiązań kooperacyjnych oraz nowych miejsc pracy. Projekt zakończył się dużym sukcesem. Wśród 100 badanych beneficjentów projektu, aż 95% wskazało, że zamierza uczestniczyć w kolejnych edycjach projektu typu Voucher badawczy.
Na wysoką efektywność działań realizowanych przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  jako operatora środków RPO WKP 2007-2013 w ramach projektów wdrażających program Voucher Badawczy wskazuje również „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” (raport opublikowany w styczniu  2017r.).
Dzięki realizacji projektu zwiększony został znacząco transfer technologii z jednostek naukowych do przedsiębiorców z sektora MŚP. Wykonawcami prac badawczo-rozwojowych finansowanych z  Vouchera Badawczego były głownie regionalne uczelnie- m.in.: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Poprzez profesjonalną realizację ww. projektu „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców wpłynął znacząco na realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji. Wdrożenie ww. projektów dało też istotne informacje wyjściowe dla określenia inteligentnych specjalizacji regionu kujawsko-pomorskiego. Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców wykonał profesjonalnie zadanie operatora voucherów badawczych. Wpłynął zarazem na uruchomienie systemowego działania wpływającego pozytywnie na transfer technologii w regionie, a także na rozwijanie relacji  sprzyjających długofalowej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w ramach specjalizacji inteligentnych.