Wyniki naboru wniosków - Konkurs nr 4

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Konkursu nr 4 – Voucher kooperacyjny

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 17.11.2014 r. podjął decyzję o rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wsparcia w projekcie Voucher badawczy złożonych w 4. Konkursie.

 

 

Uchwała nr 2 Zarządu "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związku Pracodawców z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu nr 4 (voucher badawczy kooperacyjny)  Uchwała nr 2

 

 

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, z decyzją co do udzielenia wsparcia, zawiera załącznik nr 1

 

 

Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny formalnej, zawiera załącznik nr 2

 

 

Listę wniosków rozpatrzonych negatywnie, z powodu negatywnej oceny merytorycznej, zawiera załącznik nr 3

 

 

O terminie podpisania umów, Wnioskodawcy zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu w formie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z § 15 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy”.

 

 

Informujemy, że zgodnie § 14 ust. 2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy” Wnioskodawca, którego wniosek zostanie oceniony negatywnie, uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania w tej sprawie informacji z Biura Projektu. Informacja o wynikach naboru zostanie wysłana do Państwa niezwłocznie w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru oraz dodatkowo w formie elektronicznej.

 

Termin na wniesienie odwołania rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu otrzymania ww. informacji listem poleconym.

 

 

Szczegóły procedury odwoławczej zostały uregulowane w § 14 Regulaminu oraz zamieszczone w zakładce Najczęściej zadawane pytania pod hasłem „Procedura odwoławcza wniosków o udzielenie wsparcia”.

 

Zastępca Dyrektora Biura
Lech Światły