Najczęściej zadawane pytania:

 • Oświadczenia firm partnerskich/powiązanych - Konkurs nr 4

  Jeżeli Wnioskodawca we wniosku o udzielenie wsparcia w polu B.2.1.12,B.2.2.12, B.2.3.12 (wniosek duplikuje pola do uzupełnienia w ilości zgodnej z deklaracją w polu B.1) zaznaczył, że przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem partnerskim lub przedsiębiorstwem powiązanym to jakie...
 • Interpretacja zapisów Regulaminu w ramach Konkursu nr 4

   Zgodnie z § 17 ust.2 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu Voucher Badawczy, Realizator Projektu informuje o sposobie wypełniania pola A.6. formularza wniosku kooperacyjnego i pól A.7 załączników nr 7 do wniosku. Wniosek kooperacyjny daje możliwo...
 • Procedura odwoławcza wniosków o udzielenie wsparcia.

  Procedura odwoławcza zgodnie z § 14 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu Voucher Badawczy.   1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Programu jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wnioskodawc...
 • Wykonanie prototypu aplikacji a możliwość uzyskania wsparcia.

  Czy w ramach projektu "Voucher badawczy" można zakwalifikować Przedsięwzięcie Badawcze obejmujące wykonanie prototypu aplikacji działającej na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) wobec istniejącej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej komputera?   Nie....
 • Jakie dokumenty wchodzą w skład sprawozdania finansowego?

  Zgodnie z § 10 ust. 8 lit. e Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu Voucher Badawczy Wnioskodawca załącza do wniosku kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeśli Wnioskodawca ...
 • Zależności między złożeniem wniosku w Konkursie nr 1 a Konkursem nr 3

  Wnioskodawca złożył wniosek w Konkursie nr 1 na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową i nie zna jeszcze wyników oceny merytorycznej. Czy w tej sytuacji możliwe jest złożenie wniosku w Konkursie nr 3 na kontynuację współpracy z jednostką naukową?   Jest to możliwe pod...
 • Jak prawidłowo wypełnić pole B.14 wniosku o udzielenie wsparcia ?

  Do prawidłowego wypełnienia pola B.14 wniosku o udzielenie wsparcia (Kwota pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat podatkowych) należy wziąć pod uwagę lata 2012, 2013, 2014. Jeżeli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis tylk...
 • Drukowanie wersji papierowej wniosku kooperacyjnego

  Przy drukowaniu wersji papierowej (roboczej lub ostatecznej) wniosku kooperacyjnego należy zwrócić szczególną uwagę na wydruk części E Harmonogram rzeczowo-finansowy Przedsięwzięcia Badawczego w orientacji poziomej.   Podgląd wydruku wniosku w formacie pdf zawiera strony w o...
 • Zależność pomiędzy polem D.3 a D.5 wniosku w Voucherze kooperacyjnym

  Jak rozumieć zapis kryterium „Realizacja przedsięwzięć badawczych dotyczących opracowania nowych produktów/produktu lub/i procesów/procesu będących efektem trwałej współpracy z jednostką naukową” w przypadku vouchera badawczego kooperacyjnego?   Kryterium uznaje się za spełn...
 • Jak prawidłowo liczyć 5 dni roboczych od zarejestrowania wniosku ?

  W jaki sposób należy liczyć 5 dni roboczych od zarejestrowania wniosku w Generatorze Wniosków na dostarczenie wersji papierowej?   Formalne potwierdzenie złożenia wniosku polega na złożeniu go wraz z załącznikami w formie papierowej do Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych ...
 • Jak prawidłowo wypełnić pole B.8 wniosku o udzielenie wsparcia ?

  Czy w polu B.8 Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktu wpisujemy dane osoby do roboczych kontaktów w sprawie Projektu czy dane pełnomocnika?   Zgodnie z Instrukcją Wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia należy wpisać dane osoby upoważnionej przez Wnioskodaw...
 • Jak prawidłowo wypełnić pole B.13 wniosku o udzielenie wsparcia ?

  Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w 2013 roku i na moment złożenia wniosku nie ma zatwierdzonego roku obrotowego. Pomimo tego, nie może wskazać w polu T-1 (2013 rok) wartości „0.00” albo „nie dotyczy”. Wnioskodawca powinien wskazać w ww. polu wartość zatrudnieni...